MÜÜGITINGIMUSED

 

 1. ÜLDTINGIMUSED

Müügitingimused kehtivad Gobacco OÜ kliendi (Edaspidi Klient) ja ettevõtte Gobacco OÜ (Edaspidi Gobacco.eu) vahel kaupade ja teenuste ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

Gobacco OÜ Registrikood: 14784718

 1. Vastavalt Eesti Vabariigi tubakaseadusele on huuletubaka, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes keelatud.
 2. Gobacco OÜ müügipunktid asuvad:

Sadama 25/3, 10111, Tallinn

Tallinna mnt.1 , 90507, Haapsalu

 1. gobacco.eu kasutajaks registreerides ja/või toote ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 2. gobacco.eu jääb endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muutused kajastatakse Gobacco.eu veebilehel.

5. TOOTE/TEENUSE KASUTAJA:

 • Füüsiline isik, kes on vähemalt 18-aastane

Klient on kohustatud enne ostu sooritamist esitama dokumendi.

 • Juriidiline isik, kes on vähemalt 18-aastane
 1. KAUBA TELLIMINE
 • Klient on kohustatud enne kauba tellimist end identifitseerima.
 • eu ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Gobacco OÜ arvelduskontole.
 • Kaup toimetatakse kliendini peale makse laekumist kliendile sobival ajal ja viisil.
 • eu veebipoest tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab klient, et on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
 1. HINNAD
 • Kõik Gobacco.eu veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 • eu jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise hetkel.
 1. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
 • Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
 • Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse peale seda, kui klient on tasunud 100% tellimuse summast ning makse on laekunud Gobacco OÜ arvelduskontole.
 1. KOHALETOIMETAMINE
 • Peale müügilepingu jõustumist komplekteerib Gobacco.eu tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartnerile.
 • Sihtkohta või kokkulepitud aega ei ole võimalik muuta peale arve väljastamist.
 • Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltuv viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel Gobacco.eu ei vastuta juhul, kui see on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 1. TAGASTAMISÕIGUS
 • Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1. on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
 • Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@gobacco.eu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
 • Kauba tagastamisel on kliendil õigus valida samas väärtuses uus toode. Gobacco.eu jätab endale õiguse mitte rahalisele hüvitusele.
 1. PRETENSIOONID
 • Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Gobacco.eu-d probleemist e-posti aadressil info@gobacco.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui
 • eu ei vastuta:
  * Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  * Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  * Toote füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral
 1. PRIVAATSUS
 • eu veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Gobacco.eu’le enda isikuandmete töötlemiseks.
 • eu kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
 1. MUUD TINGIMUSED

13.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimisega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Gobacco OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 14. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Peame privaatsust väga tähtsaks ja kaitseme meie valduses olevaid isikuandmeid korralduslike, füüsiliste ja tehniliste vahenditega. Lähtume isikuandmete kasutamisel vaikimisi ja lõimitud andmekaitsest ettevõtte kogu tegevuse ulatuses. Töötleme isikuandmeid teenuse osutamise, turvalisuse tagamise, turunduse, müügi ja ettevõtte toimimise eesmärgil. Töötleme nende isikute andmeid, kes kasutavad, on kasutanud, on avaldanud soovi kasutada meie teenuseid või on muul moel meie teenusega seotud.  Kogume andmeid, mida on meile edastanud isik ise, temaga seotud organisatsioon, meie koostööpartner või mis on avalikult kättesaadavad.

Lähtume isikuandmete töötlemise headest tavadest ning õigusaktidest, mis reguleerivad isikuandmete kasutamist ja meie tegevust. Rakendame andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks meetmeid. Kasutame isikuandmeid ainult selle eesmärgi nimel, milleks oleme need kogunud, ja ainult ulatuses, milleks meil on alus. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kui on vajalik eesmärgi täitmiseks ning kustutame ebaõigeid või aegunud andmeid regulaarselt. Edastame isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult ulatuses, mis on vältimatult vajalik teenuse pakkumiseks (tootjad, edasimüüjad, teenusepakkujad jt), ettevõtte toimimiseks või mis on nõutud õigusaktides. Hoiame isikuandmete töötlemist minimaalsel vajalikul tasemel, oma koostööpartneritega oleme kokku leppinud andmete konfidentsiaalsena hoidmise ja enamus meie koostööpartneritest töötlevad andmeid Euroopa Liidus või piisavatel andmekaitsetingimustel.

Isikul on võimalik enda andmete töötlemisega seonduvates küsimustes ja õiguste realiseerimiseks (parandamine, väljastamine jm) pöörduda meie poole kontaktidel info@gobacco.eu, +372 5853 5687, Tallinna maantee 1, Haapsalu, 90507 Lääne Maakond, Eesti. Juhul kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.