EELTELLIMINE JA MÜÜGITINGIMUSED

 1. ÜLDTINGIMUSED

Müügitingimused kehtivad Gobacco OÜ kliendi (Edaspidi Klient) ja ettevõtte Gobacco OÜ  vahel kaupade ja teenuste ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

Gobacco OÜ Registrikood: 14784718

 1. Vastavalt Eesti Vabariigi tubakaseadusele on huuletubaka, e-sigarettide ja nende tarvikute müük e-poes keelatud.
 2. Gobacco OÜ müügipunktid asuvad:

Sadama 25/3, 10111, Tallinn

Tallinna mnt.1 , 90507, Haapsalu

 1. Gobacco OÜ veebilehe kasutajaks registreerides ja/või toote ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 2. Gobacco OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatused kajastatakse Gobacco OÜ veebilehel.

5. TOOTE/TEENUSE KASUTAJA:

 • Eeltellimust või ostu saab sooritada füüsiline isik, kes on vähemalt 18-aastane.

Klient on kohustatud enne eeltellimust või ostu vormistamist esitama isikut tõendava dokumendi.

 1. KAUBA EELTELLIMINE JA OSTU VORMISTAMINE 
 • Klient on kohustutatud enne kauba eeltellimust ja ka ostu lõplikku vormistamist end identifitseerima.
 • Gobacco OÜ ja kliendi vahel jõustub eeltellimusleping alates eeltellimuslepingu järgi tasumisele kuuluva summa laekumist Gobacco OÜ arvelduskontole.
 • Eeltellitud kaup toimetatakse kulleri poolt kliendile tutvumiseks peale makse laekumist.
 • Gobacco OÜ veebilehelt eeltellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab klient, et on tutvunud eeltellimustingimustega, müügitingimustega ja on nendega nõustunud.
 • Kliendile sobival ajal ja viisil vormistatakse eeltellimus ostuks, kui klient kinnitab allkirjaga kullerile, et kaubaga on tutvutud ja eeltellimus soovitakse vormistada ümber ostuks.
 • Klient saab eeltellimust vormistada ostuks vaid seljuhul, kui eeltellimuses esitatud isikut tõendav dokument kattub ostu hetkel esitatava isikut tõendava dokumendiga. 
 • Gobacco OÜ jätab õiguse tühistada eeltellimus ostuks kui:

– eeltellimuse esitanud isik ei esita kullerile ostulepingu sõlmimise hetkel isikut tõendavat dokumenti

– eeltellimuse esitanud isik ei vasta ostulepingut kinnitava isikuga

– eeltellimuses esitatud isikut tõendav dokument ei vasta ostulepingut sõlmiva isiku dokumendiga.

Eelnimetatud juhtudel jätab Gobacco OÜ omale õiguse mitte vormistada eeltellimus ostuks ning kannab eeltellimuses tehtud ettemakstud summa kliendi pangakontole tagasi vähendades kulleriteenuse maksumuse

 1. HINNAD
 • Kõik Gobacco OÜ veebilehel olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 • Gobacco OÜ jätab omale õiguse korrigeerida hindu. Kui klient edastas eeltellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud eeltellimuse vormistamise hetkel.
 1. EELTELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
 • Klient maksab 100% eeltellimuse summast eeltellimuse kinnitamiseks.
 • Eeltellimus loetakse sõlmituks ja eeltellimuse täitmist alustatakse peale seda, kui klient on tasunud 100% eeltellimuse summast ning makse on laekunud Gobacco OÜ arvelduskontole.
 • Eeltellimuse sooviga kinnitab klient et on nõus kõikide Gobacco OÜ poolt sätestatud tingimustega ning on kohustatud kauba kättesaamisel tasuma arve koheselt. Pretensioone on võimalik esitada 14 päeva jooksul.
 • Müügileping loetakse sõlmituks kui klient on kaubaga tutvunud ja kinnitanud allkirjaga eeltellimuse vormistamise ostuks.
 1. KOHALETOIMETAMINE
 • Peale eeltellimuse lepingu jõustumist komplekteerib Gobacco Oü eeltellimuse ning annab selle üle kullerile, kes toimetab eeltellimuses kajastunud kauba kliendile tutvumiseks.
 • Sihtkohta või kokkulepitud aega ei ole võimalik muuta peale eeltellimuse arve väljastamist.
 • Gobacco OÜ ei vastuta kaubaga tutvumise viivituste ja arusaamatuste eest, kui klient on eeltellimuses esitanud ebatäpseid või arusaamatuid andmeid.
 1. TAGASTAMISÕIGUS
 • Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1. on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kättesaamisest ja ostulepingu kinnitamisest allkirjaga.
 • Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
 • Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@gobacco.eu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama kliendi nime, toote nime ning arve või eeltellimuse numbrit.
 • Kauba tagastamisel on kliendil õigus valida samas väärtuses uus toode. Gobacco OÜ jätab endale õiguse mitte rahalisele hüvitusele.
 1. PRETENSIOONID
 • Toote defekti ilmnemisel, kohustub klient teavitama Gobacco OÜ-d probleemist e-posti aadressil info@gobacco.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus.
 • Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 14 päeva peale ostu vormistamist.
 • Gobacco OÜ ei vastuta:
  * Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  * Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  * Toote füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral
 1. PRIVAATSUS
 • Gobacco OÜ veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Gobacco OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.
 • Gobacco OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi eeltellimuse ja ostu täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
 1. MUUD TINGIMUSED

13.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimisega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Gobacco OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

14. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Peame privaatsust väga tähtsaks ja kaitseme meie valduses olevaid isikuandmeid korralduslike, füüsiliste ja tehniliste vahenditega. Lähtume isikuandmete kasutamisel vaikimisi ja lõimitud andmekaitsest ettevõtte kogu tegevuse ulatuses. Töötleme isikuandmeid teenuse osutamise, turvalisuse tagamise, turunduse, müügi ja ettevõtte toimimise eesmärgil. Töötleme nende isikute andmeid, kes kasutavad, on kasutanud, on avaldanud soovi kasutada meie teenuseid või on muul moel meie teenusega seotud.  Kogume andmeid, mida on meile edastanud isik ise, temaga seotud organisatsioon, meie koostööpartner või mis on avalikult kättesaadavad.

Lähtume isikuandmete töötlemise headest tavadest ning õigusaktidest, mis reguleerivad isikuandmete kasutamist ja meie tegevust. Rakendame andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks meetmeid. Kasutame isikuandmeid ainult selle eesmärgi nimel, milleks oleme need kogunud, ja ainult ulatuses, milleks meil on alus. Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kui on vajalik eesmärgi täitmiseks ning kustutame ebaõigeid või aegunud andmeid regulaarselt. Edastame isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult ulatuses, mis on vältimatult vajalik teenuse pakkumiseks (tootjad, edasimüüjad, teenusepakkujad jt), ettevõtte toimimiseks või mis on nõutud õigusaktides. Hoiame isikuandmete töötlemist minimaalsel vajalikul tasemel, oma koostööpartneritega oleme kokku leppinud andmete konfidentsiaalsena hoidmise ja enamus meie koostööpartneritest töötlevad andmeid Euroopa Liidus või piisavatel andmekaitsetingimustel.

Isikul on võimalik enda andmete töötlemisega seonduvates küsimustes ja õiguste realiseerimiseks (parandamine, väljastamine jm) pöörduda meie poole järgnevatel kontaktidel:

info@gobacco.eu,
+372 5853 5687
Tallinna maantee 1, Haapsalu, 90507 Lääne Maakond, Eesti.

Juhul kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.